Polityka prywatności i plików cookie

 

Ostatnia aktualizacja: 24-07-2020 r

Grupa Vetoquinol i spółki do niej należące (łącznie dalej zwane w niniejszym dokumencie „Grupą”, „my”, „nasz” lub „nasze”) za niezmiernie istotne uznają poszanowanie poufności danych podmiotów i ich prywatności oraz zobowiązują się chronić dane osobowe tych podmiotów. Proszę starannie zapoznać się z poniższą polityką w celu uzyskania informacji, w jaki sposób zbieramy i użytkujemy dane osobowe podmiotów danych oraz jakie prawa przysługują podmiotom danych w związku z takim użytkowaniem.
Dla celów niniejszej polityki prywatności i plików cookie (dalej zwanej „Polityką prywatności i plików cookie”) administratorem danych jest Vetoquinol SA, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorstw w Vesoul/Gray pod numerem 676 250 111, z siedzibą pod adresem Magny-Vernois, 70200 Lure oraz Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 13/14, 66-400 Gorzów Wlkp.
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie ma zastosowanie do asortymentu produktów i usług oferowanych przez Grupę („Produkty i usługi”) i prezentowanych na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.veto-news.vetoquinol.pl/ (dalej „Stroną internetową”), a w szczególności do następujących pozycji:

 • dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularzy subskrypcji dostępnych na stronach internetowych spółek Grupy, do których łącza zawiera Strona internetowa;
 • dane osobowe zbierane w trybie wniosku o kontakt;
 • dane osobowe zbierane w trybie wniosku o dokumentację;
 • dane osobowe, które mogą być zbierane podczas nawiązywania przez podmiot danych stosunków handlowych ze spółką należącą do Grupy;
 • dane osobowe zbierane podczas publikacji opinii klientów i/lub podczas uczestnictwa w forach;
 • dane osobowe zbierane w przypadku użycia przycisków społecznościowych (Facebook, YouTube itp.);
 • dane osobowe zbierane w trybie instalacji plików cookie podczas łączenia się i/lub odwiedzania Stron internetowych.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie obowiązuje niezależnie od tego, czy podmiot danych jest „Gościem” (co oznacza, że jedynie przegląda Produkty i usługi), czy też jest „Użytkownikiem” (co oznacza, że jest zarejestrowany na Stronie internetowej).
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie reguluje zasady użytkowania Strony internetowej bez względu na sposób dostępu do powyższej.
Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub decydując się na jej użytkowanie i przekazując nam informacje za pośrednictwem Strony internetowej, podmiot danych wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności i plików cookie. Zalecamy okresową weryfikację niniejszej Polityki prywatności i plików cookie, ponieważ regularnie ją aktualizujemy i modyfikujemy.

 

JAKIE DANE PODMIOTÓW DANYCH SĄ ZBIERANE?

Podmiot danych może odwiedzać naszą Stronę internetową bez podawania nam żadnych informacji umożliwiających jego identyfikację, chyba że na Stronie internetowej zdecyduje się zostać Użytkownikiem, co wymaga rejestracji.
Podobnie jak w przypadku większości usług on-line za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą Stronę internetową, automatycznie zbieramy pewne dane i informacje o podmiocie danych i/lub jego komputerze, które jednak nie umożliwiają identyfikacji podmiotu danych. Takie informacje obejmują w szczególności:

 • typ przeglądarki internetowej używanej przez podmiot danych;
 • typ systemu operacyjnego i urządzenia używanych przez podmiot danych w celu uzyskania dostępu do Strony internetowej;
 • nazwa domeny dostawcy usług internetowych podmiot danych;
 • strona internetowa, z której podmiot danych trafia na Stronę internetową;
 • kraj zamieszkania i język podmiotu danych;
 • podstrony odwiedzane i opcje wybierane podczas wizyty na Stronie internetowej.

Podczas dostępu, odwiedzania i/lub użytkowania naszej Strony internetowej możemy więc monitorować przebieg wizyty i zbierać pewne dane na temat użytkowania przez podmiot danych Produktów i usług oraz na temat aktywności podmiotu danych na Stronie internetowej w zakresie opisanym bardziej szczegółowo w części poświęconej „plikom cookie” poniżej.

 

DANE OSOBOWE 
W niektórych przypadkach, w tym na potrzeby rejestracji, wniosku o kontakt lub wniosku o dokumentację, podmiot danych może zostać poproszony o ujawnienie pewnych danych osobowych takich jak nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu (dalej zwanych „Danymi osobowymi”).
Kiedy podmiot danych kontaktuje się z nami lub wnioskuje o przekazywanie informacji pocztą elektroniczną, pocztą zwykłą lub SMS-em, wówczas zbieramy Dane osobowe, które dobrowolnie podmiot danych decyduje się nam przekazać.
Jeżeli jednak podmiot danych nie chce udostępniać nam takich Danych osobowych, wówczas niektóre usługi i/lub opcje oferowane na Stronie internetowej i/lub związane z naszą ofertą Produktów i usług mogą nie być dla niego dostępne.
Zbieramy również Dane osobowe, jeżeli Strona internetowa umożliwia podmiotowi danych rejestrację w obszarze „Moja strefa/Moje konto”. Podmiot danych zostanie wtedy poproszony o podanie pewnych Danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu. Możemy również uzyskiwać za pośrednictwem przeglądarki internetowej podmiotu danych Dane osobowe takie jak adres IP podmiotu danych, którym jest numer automatycznie przypisywany do komputera podmiotu danych podczas użytkowania Internetu.
Możemy też uzyskiwać Dane osobowe podmiotu danych z innych źródeł. Na przykład możemy zlecać zewnętrznemu dostawcy lub operatorowi zbierającemu dane przekazywanie nam dodatkowych Danych osobowych na temat naszych obecnych klientów (dodawanie danych lub tzw. proces „data appending”), w tym w szczególności Danych osobowych z profilu lub postów podmiotu danych w zewnętrznych sieciach społecznościowych. Możemy również otrzymywać Dane osobowe od zewnętrznych partnerów, z którymi współpracujemy lub dokonujemy przejęcia innych spółek.  
Możemy też zbierać Dane osobowe figurujące w profilu podmiotu danych w zewnętrznej sieci społecznościowej (takiej jak Facebook), jeżeli podmiot danych upoważni zewnętrzną sieć społecznościową do udostępniania nam powyższych danych lub udostępni dane publicznie on-line. Takie Dane osobowe mogą być ogólnymi informacjami na temat konta podmiotu danych (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, aktualne miasto, identyfikator, lista znajomych itp.) oraz wszelkimi innymi informacjami lub danymi o aktywności, do których udostępniania nam podmiot danych upoważni zewnętrzną sieć społecznościową lub które podmiot danych udostępnia publicznie na swoim profilu. Na przykład możemy otrzymywać informacje o podmiocie danych z sieci społecznościowych (lub ich części) podczas gdy podmiot danych pobiera lub dokonuje interakcji z jedną z naszych aplikacji w sieci społecznościowej (takiej jak Facebook). Żeby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możemy uzyskiwać informacje na temat podmiotu danych z sieci społecznościowych, zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych odpowiednich zewnętrznych sieci społecznościowych.
 

W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE PODMIOTU DANYCH SĄ UŻYTKOWANE?
Dane osobowe są nam przekazywane za pośrednictwem Strony internetowej albo za zgodą podmiotu danych (wniosek o informacje lub wniosek o dokumentację) bądź na podstawie umowy (formularz kontaktu, rejestracja na naszej Stronie internetowej w celu korzystania z Produktów i usług). Możemy użytkować Dane osobowe przekazywane przez podmiot danych za pośrednictwem Strony internetowej w szczególności w następujących celach:

 • dostarczanie podmiotowi danych różnorodnych Produktów i usług;
 • wygenerowanie dostępu do „Mojej strefy/Mojego konta”, jeżeli Strona internetowa umożliwi to podmiotowi danych;
 • dostarczanie wnioskowanej dokumentacji (informacje, biuletyny itp.) oraz wysyłanie zaproszeń na wydarzenia;
 • odpowiedzi na pytania podmiotu danych;
 • personalizacja naszej oferty Produktów i usług oraz poprawa wrażeń i doświadczeń podmiotu danych podczas korzystania ze Strony internetowej w zwiększenia jej wygody i wydajności;
 • bardziej ogólnie, realizacja zobowiązań prawnych, regulacyjnych, księgowych i podatkowych Grupy;
 • informowanie podmiotu danych o nowych Produktach i usługach oraz Produktach i usługach podobnych do tych, z których podmiot danych już korzysta i które mogą go zainteresować;
 • obsługa roszczeń i reklamacji związanych ze Stroną internetową, zainicjowanych przez podmiot danych i/lub osobę trzecią, których podmiot danych jest przedmiotem.

 

W JAKI SPOSÓB SĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE PODMIOTU DANYCH?

Dane osobowe używane w związku z użytkowaniem Strony internetowej
Przechowujemy takie Dane osobowe przez ograniczony czas i tylko w zakresie niezbędnym do celu, dla którego je przetwarzamy, a także w każdym wypadku przez czas niezbędny do wypełnienia właściwych obowiązków prawnych lub regulacyjnych. 

Dane osobowe użytkowane dla celów wysyłki dokumentacji do podmiotu danych
Dane osobowe podmiotu danych będą przechowywane dopóty, dopóki nie upłynie okres subskrypcji dokonanej przez podmiot danych. Podmiot danych może w każdej chwili zakończyć taki okres, rezygnując z subskrypcji przy pomocy specjalnie przewidzianego w tym celu łącza. W każdym wypadku, w razie braku kontaktu ze strony podmiotu danych przez okres trzech lat, jego Dane osobowe podlegają usunięciu.

Dane osobowe użytkowane dla celów wysyłki ofert handlowych do podmiotu danych
Dane osobowe podmiotu danych będą przechowywane również dopóty, dopóki podmiot danych nie zrezygnuje z subskrypcji naszych ofert handlowych. Podmiot danych może z nich zrezygnować w każdej chwili, korzystając ze specjalnie przewidzianego w tym celu łącza. W każdym wypadku, w razie braku kontaktu ze strony podmiotu danych przez okres trzech lat, jego Dane osobowe podlegają usunięciu.

Dane osobowe użytkowane w ramach stosunków handlowych
Przechowujemy takie Dane osobowe przez ograniczony czas i tylko w zakresie niezbędnym do celu, dla którego je przetwarzamy, tzn. przez czas trwania naszych stosunków handlowych oraz w każdym wypadku przez czas niezbędny do wypełnienia właściwych obowiązków prawnych lub regulacyjnych. 
 

W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE PODMIOTU DANYCH SĄ UDOSTĘPNIANE?

Przekazywanie Danych osobowych poza Unię Europejską
Kiedy przetwarzanie Danych osobowych wiąże się z ich przekazywaniem poza Unię Europejską, odbywa się ono w krajach wymienionych przez Komisję Europejską jako oferujące wystarczający poziom ochrony danych i/lub zapewniające odpowiednie zabezpieczenia w ramach standardowych klauzul umownych, zgodnie z modelami opublikowanymi przez Komisję Europejską
Jeżeli udostępnianie takich Danych osobowych wiąże się z ich przekazywaniem do Stanów Zjednoczonych, wówczas przekazywanie odbywa się na rzecz odbiorców, którzy uzyskali właściwy certyfikat w ramach Privacy Shield.

Spółki Grupy
Możemy udostępniać Dane osobowe podmiotu danych spółkom wchodzącym w skład Grupy. Żeby uzyskać więcej informacji na temat spółek Grupy, zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową pod adresem http://www.vetoquinol.com/en/implantation/home.

Dostawcy usług
W ramach naszej działalności możemy przekazywać Dane osobowe podmiotu danych dostawcom usług. Tacy dostawcy usług używają Danych osobowych tylko w celu umożliwienia nam dostarczania Produktów i usług. Dostawcy usług mogą być na przykład dostawcami usług IT, partnerami logistycznymi i marketingowymi, dostawcami usługi hostingu lub dostawcami pomagającymi nam w zarządzaniu danymi, dystrybucji poczty elektronicznej, analizie informacji. Przekazujemy dostawcom usług tylko Dane osobowe, których faktycznie potrzebują, żeby móc świadczyć usługi i współpracujemy z nimi w duchu poszanowania i zabezpieczenia Danych osobowych.
Nie ujawniamy żadnych Danych osobowych spółkom dla ich własnych celów marketingowych lub handlowych. Jednocześnie jednak możemy ujawniać Dane osobowe podmiotu danych naszym partnerom handlowym wyłącznie w celu dostarczania podmiotowi danych Produktów i Usług bądź produktów lub usług, które mogą podmiot danych zainteresować.

OBOWIĄZKI PRAWNE 
Możemy być zobowiązani do przekazywania Danych osobowych na wniosek organu władzy administracyjnej (organy skarbowe, CNIL) i/lub sądowej (odpowiedź na wyrok, orzeczenie lub nakaz bądź zakaz sądowy), na zwykły wniosek lub jeżeli prawo tego wymaga, dla ochrony praw, mienia oraz bezpieczeństwa naszego lub osób trzecich.
O ile nie przewidziano inaczej w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie ani bez uprzedniej zgody podmiotu danych nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani wypożyczać Danych osobowych innym spółkom w zwykłym toku naszej działalności gospodarczej. Zastrzegamy jednak, że w ramach ewentualnej reorganizacji spółek tworzących Grupę (przejęcie, połączenie, częściowe zbycie aktywów). Dane osobowe podmiotu danych mogą być ujawniane innej spółce, lecz takie informacje będą zawsze pozostawać w zgodzie z każdocześnie obowiązującą Polityką prywatności i plików cookie.
 
W JAKI SPOSÓB PODMIOT DANYCH MOŻE ZWERYFIKOWAĆ, ŻE JEGO DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE W SPOSÓB ZABEZPIECZONY?
Stosujemy szereg środków bezpieczeństwa, żeby zapobiegać utracie, nadużyciom lub niewłaściwemu wykorzystywaniu Danych osobowych podmiotu danych, które podmiot danych przekazał nam za pośrednictwem Strony internetowej. Żeby zagwarantować bezpieczeństwo danych przesyłanych online przez podmiot danych, podczas transmisji używamy środków służących szyfrowaniu, uwierzytelnianiu, analizie przepływu i kontroli bezpieczeństwa w środowiskach hostingowych.
 
CZYM SĄ PLIKI COOKIE? DO CZEGO SŁUŻĄ?
Plik cookie jest plikiem tekstowym przechowywanym na urządzeniu użytkowanym przez podmiot danych do uzyskiwania dostępu do Internetu (komputer, telefon komórkowy, tablet ...) podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Umieszczamy w pliku cookie unikalny identyfikator i wykorzystujemy plik cookie do powiązania komputera podmiotu danych z informacjami, które przechowujemy w naszej bazie danych.
Plik cookie zawiera szereg danych służących rozpoznawaniu podmiotu danych:

 • nazwa serwera, który dokonał zapisu;
 • identyfikator w formie unikalnego numeru;
 • ewentualnie, data ważności.

Użytkujemy pliki cookie w następujących celach:

 • rozpoznawanie podmiotu danych przy każdorazowym powrocie na naszą Stronę internetową;
 • informowanie podmiotu danych o nowych tematach, które mogą go zainteresować;
 • personalizacja treści, które mogą być użyteczne dla podmiotu danych.

Pliki cookie nie zawierają żadnych Danych osobowych i nie pozwalają na dostęp do komputera podmiotu danych.
Okres ważności zgody na zapisywanie plików cookie wynosi 13 miesięcy. Pod koniec tego okresu ponownie zwrócimy się o zgodę podmiotu danych.
Podczas pierwszej wizyty na naszej Stronie internetowej u dołu strony pojawi się baner informacyjny. Kontynuując przeglądanie Strony internetowej po kliknięciu przycisku „Zgadzam się”, podmiot danych wyraża zgodę na zapisywanie przez Grupę plików cookie na jego urządzeniu (pliki cookie związane z czynnościami ukierunkowanej reklamy, pewne pliki cookie do pomiaru wielkości ruchu, pliki cookie sieci społecznościowych generowane w szczególności przez ich przyciski udostępniania podczas zbierania danych osobowych). Jeżeli podmiot danych będzie kontynuować przeglądanie Strony internetowej, pliki cookie mogą zostać zapisane na urządzeniu podmiotu danych. Baner będzie wyświetlany dopóty, dopóki odwiedzający nie przystąpi do dalszego przeglądania, to znaczy dopóki nie odwiedzi innej podstrony Strony internetowej lub nie kliknie elementu Strony internetowej. Jeśli podmiot danych nie chce przyjąć wszystkich lub niektórych plików cookie, zalecamy kliknięcie łącza „Więcej informacji” na banerze i postępowanie zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami w celu odrzucenia takich plików cookie.
Jeżeli jednak podmiot danych zdecyduje się zrezygnować z sesyjnych bądź funkcjonalnych plików cookie, wówczas nie będzie mieć dostępu do wielu opcji oferowanych przez Stronę internetową. W związku z tym Grupa nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie funkcjonowania Strony internetowej związane z wybranymi przez podmiot danych ustawieniami.
Podmiot może w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, żeby przyjmować, skonfigurować lub przeciwnie, odrzucać pliki cookie. Podmiot danych ma kilka opcji: przyjmować wszystkie pliki cookie, otrzymywać powiadomienia o zapisie pliku cookie lub systematycznie odrzucać wszystkie pliki cookie.
Każda przeglądarka internetowa oferuje różne tryby konfiguracji do zarządzania plikami cookie. Zasadniczo, stosowny opis znajduje się w menu pomocy przeglądarki. Jeżeli podmiot danych używa typu lub wersji przeglądarki innych niż te figurujące na poniższej liście, wówczas zapraszamy do zapoznania się z menu „Pomoc” przeglądarki: FirefoxChromeInternet ExplorerSafari i Opera.
 

W JAKIM CELU NA STRONIE INTERNETOWEJ UMIESZCZONO ŁĄCZA PRZEKIEROWUJĄCE NA STRONY INTERNETOWE SPOZA GRUPY?
Grupa może oferować różnorodne łącza do stron internetowych należących do powiązanych z nią spółek.
Na naszej Stronie internetowej możemy umieszczać również łącza zwane „łączami hipertekstowymi” przekierowujące na inne strony internetowe i aplikacje obsługiwane przez osoby trzecie. Łącza takie mają wyłącznie na celu ułatwienie nawigacji i dostarczenie możliwie najbardziej kompletnych informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad takimi stronami internetowymi i aplikacjami, ponieważ są one niezależne od Grupy i posiadają własne oraz odrębne polityki prywatności. W związku z tym Grupa nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności za dokładność, istotność, dostępność ani rzetelność informacji oraz produktów i usług oferowanych na takich stronach internetowych, poszanowanie praw autorskich przez powyższe zewnętrzne strony internetowe i aplikacje dostępne za pośrednictwem naszej Strony internetowej.  Zachęcamy do zapoznawania się z regulaminami i politykami prywatności wszelkich zewnętrznych stron internetowych i aplikacji przed przystąpieniem do ich użytkowania. Zastrzega się, że po opuszczeniu Strony internetowej nasza Polityka prywatności i plików cookie przestaje obowiązywać.
Ponadto Grupa nie ponosi odpowiedzialności za łącza hipertekstowe prowadzące do naszej własnej Strony internetowej, jakie zewnętrzne strony internetowe mogą publikować nawet wówczas, gdy Grupa wyraziła zgodę na umieszczenia takich łączy przez zewnętrznego operatora.
Wreszcie, bardziej ogólnie, Grupa zabrania wszelkim osobom umieszczania łączy hipertekstowych do jednej lub większej liczby podstron należących do jej Strony internetowej bez wyraźnej uprzedniej zgody Grupy.  
 

JAK PODMIOT DANYCH MOŻE ODMÓWIĆ/ZREZYGNOWAĆ Z SUBSKRYPCJI WIADOMOŚCI E-MAIL I WIADOMOŚCI SMS BĄDŹ ODMÓWIĆ PRZEKAZYWANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH DOSTAWCOM USŁUG?
Jeżeli podmiot danych nie chce otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami o wydarzeniach, nowych Produktach i usługach bądź produktach lub usługach podobnych ani innych informacji handlowych Grupy, może po prostu kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” w dolnej części każdej wiadomości e-mail. Wówczas zostanie przekierowany bezpośrednio na stronę rezygnacji z subskrypcji, gdzie będzie mógł usunąć swoją subskrypcję wiadomości e-mail. Podmiot danych może zrezygnować z wiadomości SMS, wysyłając „STOP” na wskazany numer lub na adres DPO@vetoquinol.com zgodnie z odpowiednio wskazanymi warunkami.   
 

W JAKI SPOSÓB PODMIOT DANYCH MOŻE UZYSKIWAĆ DOSTĘP, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ INFORMACJI W „MOJEJ STREFIE”?
Podmiot danych może uzyskać dostęp do „Mojej strefy/Mojego konta”, kiedy Strona internetowa to umożliwi. Po zalogowaniu będzie mógł zmodyfikować swoje dane i aktualizować Dane osobowe. Obowiązkiem podmiotu danych jest ochrona danych uwierzytelniających (w tym identyfikatora i hasła).
 
JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOWI DANYCH W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z ramami prawnymi i regulacyjnymi w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności przepisami RODO, obowiązującymi przepisami prawa francuskiego oraz zaleceniami niezależnych organów publicznych ustanowionych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i odpowiedzialnych za kontrolę ram prawnych i regulacyjnych, podmiot danych ma prawo dostępu, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenie przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia Danych osobowych.
Ma również prawo ustalić wytyczne dotyczące losów jego danych osobowych po śmierci.
W tym celu może w każdej chwili skontaktować się ze spółką Vetoquinol SA pocztą zwykłą, pisząc na następujący adres: Vetoquinol SA – Service Juridique – Magny-Vernois, 70200 Lure bądź pocztą elektroniczną na adres DPO@vetoquinol.com.
W przypadku reklamacji podmiot danych może skontaktować się z CNIL.
 

CO PODMIOT DANYCH MOŻE ZROBIĆ W RAZIE INNYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE?
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i plików cookie podmiot danych może kontaktować się z nami za pomocą formularza dostępnego na naszej Stronie internetowej pod adresem https://www.vetoquinol.com lub wysyłając korespondencję pocztą zwykłą na adres spółki Vetoquinol SA – Service Juridique – Magny-Vernois, 70200 Lure.
Podmiot danych może też napisać do naszego inspektora ochrony danych pocztą elektroniczną na adres DPO@vetoquinol.com.
 

JAKIE PRZEPISY PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE?
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie podlega przepisom prawa francuskiego, w tym w szczególności od dnia 25 maja 2018 r. podlega przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Zastrzega się, że niniejsza polityka może ulegać zmianie w celu uwzględnienia bieżących zmian regulacyjnych.